1. OBECNÁ USTANOVENÍ

Před otevřením nebo použitím Vyhledávače si prosím pečlivě přečtěte a zkontrolujte tyto Podmínky použití. Otevřením nebo použitím Webové stránky potvrzujete, že jste si tyto Všeobecné podmínky použití přečetli, rozumíte jim a souhlasíte s nimi.

Vyhledávač je webová služba, kterou vlastní a spravuje společnost Allergan (včetně jejích Přidružených subjektů) a která Vám umožňuje vyhledat a kontaktovat nejbližší pracoviště estetické medicíny („Vyhledávač“).

Společnost Allergan Vám tuto službu poskytuje výhradně za účelem podpory přístupu k odpovídajícímu zdravotnickému standardu a praktikám, s cílem podporovat potřebu přesných, vyvážených a nezávislých informací a konzultací ohledně možností ošetření obličeje.

Berete na vědomí, že Vyhledávač obsahuje zdravotnická pracoviště, která společnost Allergan prověřila jakožto klienty společnosti Allergan. To znamená, že společnost Allergan zkontrolovala povolení k činnosti jednotlivých lékařů a/nebo zdravotnických pracovišť. Žádná zdravotnická pracoviště uvedená ve vyhledávači nemají povinnost kupovat výrobky společnosti Allergan. Zařazení do Vyhledávače je zcela bezplatné a vyžaduje pouze schválení a souhlas každého jednotlivého lékaře a/nebo zdravotnického pracoviště s tím, že se jejich informace budou ve Vyhledávači zobrazovat.

Vyhledávač je Vám k dispozici bezplatně. Jednotliví lékaři a/nebo zdravotnická zařízení uvedení ve Vyhledávači neplatí společnosti Allergan za tuto službu žádné poplatky.

Vyhledávač nepředstavuje žádnou formu partnerství, společné marketingové činnosti ani společné propagační činnosti mezi společností Allergan a jednotlivými lékaři a/nebo zdravotnickými pracovišti.

Informace uvedené ve Vyhledávači nepředstavují nabídku k prodeji ani vyžádání jakéhokoli výrobku nebo služby dodávaných společností Allergan nebo klienty společnosti Allergan či externími zdravotnickými pracovišti, kteří využívají výrobky společnosti Allergan

2. POUŽITÍ:

Vyhledávač jste povinni využívat způsobem, který není v rozporu s jakýmikoli příslušnými zákony, legislativou, pravidly či předpisy. Pokud porušíte jakákoli omezení stanovená v těchto podmínkách, zavazujete se odškodnit společnost Allergan za jakékoli ztráty, náklady nebo náhrady škody, včetně přiměřených nákladů na právní zastoupení, které společnost Allergan utrpěla v souvislosti s takovým porušením nebo následkem takového porušení.

3. VYLOUČENÍ ZÁRUKY:

Souhlasíte s tím, že Vyhledávač se poskytuje tak, „jak stojí a leží“ a „jak je k dispozici“. Společnost Allergan v souvislosti s Vyhledávačem vylučuje veškeré záruky ohledně uspokojivé kvality, vhodnosti pro zamýšlený účel, nepřítomnosti počítačových virů a nezasahování do práv třetích osob, a to v rozsahu, v jakém to plně povolují příslušné zákony a předpisy.

Berete na vědomí a souhlasíte s tím, že zařazením kteréhokoli konkrétního lékaře a/nebo zdravotnického pracoviště (včetně jejich pracovníků a personálu) a/nebo zveřejněním jakýchkoli informací ohledně těchto lékařů nebo pracovišť společnost Allergan nevyjadřuje podporu, neosvědčuje, neposuzuje, nepropaguje, nepodporuje ani vám neposkytuje žádné jiné doporučení, abyste se poradili s kterýmkoli z těchto konkrétních lékařů a pracovišť nebo využili jejich služeb, ani nepřipouští a nenaznačuje, že kterýkoli z těchto konkrétních lékařů či pracovišť je kvalifikovaný, schopný a odborně zdatný poskytnout vám lékařské ošetření nebo výsledky dle Vašich očekávání.

Společnost Allergan Vám pouze doporučuje, abyste před rozhodnutím o svém ošetření konzultovali svůj estetickomedicínský zájem o injekční ošetření tváře s kvalifikovanými odborníky a ujistili se, že máte dostatečné množství uspokojivých informací.

4. RIZIKO:

Veškeré riziko spojené s používáním Vyhledávače nesete Vy. Jakékoli informace a/nebo jiný obsah, který si zobrazíte nebo využijete v rámci používání Vyhledávače, je zcela na Vaše vlastní riziko a nesete také plnou odpovědnost za jakékoli náklady, náhradu škody, ztráty či nároky, které vám vzniknou následkem Vašeho používání Vyhledávače.

5. ODPOVĚDNOST:

Berete na vědomí, že v souvislosti se správností informací poskytovaných ve Vyhledávači se společnost Allergan spoléhá na prohlášení externích zdravotnických pracovišť a/nebo jednotlivých zdravotnických pracovníků. Společnost Allergan proto neodpovídá za správnost ani spolehlivost těchto informací, a odpovědnost za jakoukoli přímou či nepřímou, speciální, vedlejší nebo následnou ztrátu zisku, tržeb, zakázek nebo dobré pověsti v důsledku jakýchkoli chyb nebo opomenutí v jakýchkoli informacích poskytovaných ve Vyhledávači tudíž náleží Vám.

6. VYLOUČENÍ ODPOVĚDNOSTI:

Společnost Allergan neodpovídá za žádnou přímou či nepřímou, speciální, vedlejší nebo následnou ztrátu zisku, tržeb, zakázek nebo dobré pověsti v důsledku dostupnosti nebo přerušení provozu Webové stránky nebo zastavení prací, poruchy počítače, počítačových virů, ztráty dat nebo jakéhokoli používání této stránky. Společnost Allergan vylučuje jakoukoli odpovědnost za chyby nebo opomenutí v jakýchkoli informacích, materiálech nebo funkcích obsažených ve Vyhledávači a jakoukoli odpovědnost za nedbalost, jak to v plném rozsahu povolují příslušné zákony. Nic v těchto podmínkách nevylučuje naši odpovědnost za úmrtí nebo újmu na zdraví, které nastaly v důsledku naší nedbalosti, nebo za jakékoli podvodné zkreslení údajů ze strany společnosti Allergan.

7. ODSTRANĚNÍ MATERIÁLŮ UVEDENÝCH VE VYHLEDÁVAČI:

Přestože společnost Allergan nepřijímá žádnou odpovědnost za monitorování nebo upravování materiálů zveřejněných ve Vyhledávači, vyhrazuje si právo dle svého vlastního uvážení přijmout vhodná opatření a upravit nebo v případě nutnosti smazat jakýkoli nevhodný obsah nebo materiál, o kterém se dozví.

8. AUTORSKÁ PRÁVA

Autorská práva k materiálům a/nebo obsahu ve Vyhledávači vlastní společnost Allergan nebo byla licencována společnosti Allergan a chrání je irské zákony o autorských právech, mezinárodní smlouvy o autorských pávech a jakékoli jiné příslušné zákony o autorských právech a duševním vlastnictví.

9. OCHRANNÉ ZNÁMKY:

Veškeré názvy výrobků, loga a služby uvedené na Webové stránce, které nesou symbol ® nebo ™, které jsou uvedeny v odlišné typografické podobě než okolní text, představují ochranné známky vlastněné společností Allergan či našimi přidruženými subjekty nebo licencované společnosti Allergan či našim přidruženým subjektům, pokud v textu není uvedeno, že je vlastní jiný subjekt. Používání těchto ochranných známek z Vaší strany je zakázáno, pokud to výslovně nepovolují tyto všeobecné podmínky nebo zvláštní písemné povolení udělené společností Allergan, případně k identifikaci výrobků nebo služeb společnosti Allergan. Zobrazení jakékoli ochranné známky, kterou nevlastníme, na našich webových stránkách neznamená, že došlo k udělení licence jejím vlastníkem. Není zamýšleno žádné porušení ochranné známky ani se nijak nenaznačuje, že vlastník dané ochranné známky podporuje výrobky nebo služby společnosti Allergan. Stejně tak platí, že zobrazení ochranné známky společností Allergan nepředstavuje podporu nebo schvalování vlastníka ochranné známky, jeho Webových stránek nebo jeho výrobků a/nebo služeb ze strany společnosti Allergan.

10. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ:

Společnost Allergan jedná v souladu s Obecným nařízením o ochraně osobních údajů a jakoukoli jinou příslušnou legislativou na ochranu osobních údajů a veškeré osobní údaje, které společnosti Allergan prostřednictvím Vyhledávače dobrovolně poskytnete, se budou zpracovávat v souladu s jejími Zásadami ochrany osobních údajů. Přestože k používání Vyhledávače není třeba poskytovat společnosti Allergan žádné osobní informace, doporučujeme Vám seznámit se s prohlášením o ochraně osobních údajů platným pro webové stránky společnosti Allergan, kde se vyhledávač nachází.

11. UKONČENÍ:

Společnost Allergan může kdykoli prostřednictvím oznámení s okamžitou platností změnit, omezit nebo ukončit Váš přístup do Vyhledávače a používání Vyhledávače, a to z jakéhokoli důvodu.

12. ODDĚLITELNOST:

Pokud příslušný soud prohlásí jakoukoli část těchto všeobecných podmínek použití z jakéhokoli důvodu za neplatnou, nijak to neovlivní platnost jakýchkoli zbývajících částí podmínek. Jakékoli takové zbývající části zůstávají v plné platnosti a účinnosti, jako by neplatná část podmínek byla z textu odstraněna.

13. ZMĚNY:

Společnost Allergan si vyhrazuje právo kdykoli bez předchozího upozornění měnit Vyhledávač i všeobecné podmínky upravující jeho použití. V případě otevření a využívání Vyhledávače pro Vás budou jakékoli takové změny automaticky závazné, a proto byste měli průběžně kontrolovat aktuální všeobecné podmínky uvedené na této webové stránce.

14. ROZHODNÉ PRÁVO A SOUDNÍ PRAVOMOC:

Provozování Vyhledávače podléhá zákonům a předpisům Irska. Souhlasíte s tím, že pravomoc rozhodovat jakékoli spory či nároky související s vaším používáním této webové stránky náleží irským soudům. Webová stránka je určena k používání obyvateli České republiky – přístup do ní však mají i uživatelé z jiných zemí.