Vlastníkem webových stránek produktů Juvéderm® je společnost Allergan Limited („Allergan“) a jejich cílovými adresáty jsou pouze obyvatelé České republiky. Informace poskytované na těchto webových stránkách jsou určeny pouze pro informační a vzdělávací účely a neslouží jako náhrada za poradenství poskytované lékařem se specializací na estetickou medicínu nebo jiným kvalifikovaným zdravotnickým pracovníkem. Před vstupem na tyto webové stránky či před jejich použitím si prosím pozorně přečtěte tyto podmínky použití a seznamte se s nimi. Vstupem na tyto webové stránky nebo jejich používáním potvrzujete, že jste si přečetli podmínky použití, rozumíte jim a souhlasíte s nimi.

1. POUŽITÍ

Tyto webové stránky jste povinni používat v souladu s veškerými příslušnými zákony, právními předpisy, pravidly a směrnicemi. Pokud porušíte jakákoli omezení uvedená v těchto podmínkách, zavazujete se k odškodnění společnosti Allergan za jakékoli ztráty, náklady nebo škody, včetně přiměřených právních poplatků, které společnosti Allergan vznikly v souvislosti s takovým porušením nebo které z něj vyplývají.

2. ABSENCE NABÍDKY K PRODEJI

Informace obsažené na těchto webových stránkách slouží pouze jako obecné poradenství. Jejich účelem není nabídka k prodeji ani nabídka jakéhokoli produktu nebo jakékoli služby společnosti Allergan nebo jakéhokoli jiného subjektu, který je přidružen ke společnosti Allergan nebo je s ní spojen.

3. VYLOUČENÍ ZÁRUK

Souhlasíte s tím, že naše webové stránky jsou poskytovány „tak, jak jsou“ a „tak, jak jsou k dispozici“. Společnost Allergan v plném rozsahu, který umožňují platné právní předpisy, vylučuje veškeré záruky týkající se uspokojivé kvality, vhodnosti pro konkrétní účel, absence počítačových virů a neporušování práv třetích osob v souvislosti s jejími webovými stránkami.

4. RIZIKO

Veškeré riziko týkající se kvality, výkonu a používání našich webových stránek nesete vy. Jakékoli zprávy, sdělení a další informace získané při používání našich webových stránek získáváte na své vlastní riziko a rovněž nesete plnou odpovědnost za jakékoli ztráty, které můžete utrpět v důsledku používání těchto webových stránek. Společnost Allergan nekontroluje údaje uvedené v životopisech a popisech lékařské praxe konzultantů a za obsah těchto životopisů a popisů lékařské praxe nepřijímá žádnou odpovědnost.

5. VYLOUČENÍ ODPOVĚDNOSTI

Společnost Allergan nenese odpovědnost za žádnou přímou ani nepřímou, zvláštní, náhodnou ani následnou ztrátu zisku, výnosů, smluv nebo dobré pověsti v důsledku nedostupnosti nebo přerušení fungování našich webových stránek nebo v důsledku přerušení prací, poruchy výpočetní techniky, počítačových virů, ztráty dat nebo jiného důvodu v souvislosti s používáním těchto webových stránek. Společnost Allergan v plném rozsahu, který umožňují platné právní předpisy, vylučuje veškerou odpovědnost za jakékoli chyby nebo jakákoli opomenutí v souvislosti s informacemi, materiály nebo funkcemi obsaženými na těchto webových stránkách i veškerou odpovědnost za nedbalost. Žádná část těchto podmínek nevylučuje naši odpovědnost za smrt nebo osobní újmu v důsledku naší nedbalosti nebo jakéhokoli podvodného prohlášení společnosti Allergan.

6. LÉKAŘSKÉ INFORMACE

Společnost Allergan na těchto webových stránkách nenabízí lékařské ani jiné podobné profesionální služby nebo poradenství a poskytované informace neslouží jako náhrada odborného poradenství poskytovaného lékařem. Pokud takovéto služby nebo poradenství vyžadujete nebo potřebujete, popř. v případě zdravotních potíží, jste povinni věc konzultovat s profesionálním poskytovatelem zdravotní péče.

7. ODSTRAŇOVÁNÍ MATERIÁLŮ ZVEŘEJNĚNÝCH NA WEBOVÝCH STRÁNKÁCH

Přestože společnost Allergan nepřebírá odpovědnost za sledování ani úpravy materiálů zveřejněných na našich webových stránkách, tak pokud je upozorněna na jakékoli nevhodné zveřejnění, vyhrazuje si právo podniknout příslušné kroky k úpravě nebo, v případě potřeby, odstranění takovýchto příspěvků.

8. HANLIVÉ PŘÍSPĚVKY / PORUŠOVÁNÍ AUTORSKÝCH PRÁV

Na těchto webových stránkách nesmíte zveřejňovat žádné hanlivé, hrubé, vulgární, výhružné, urážlivé či nezákonné materiály a bez souhlasu vlastníka autorských práv rovněž nesmíte zveřejňovat žádné informace ani jiné materiály chráněné autorskými právy.

9. ZÁRUKA VLASTNICTVÍ AUTORSKÝCH PRÁV

Zveřejněním jakéhokoli materiálu zaručujete a prohlašujete, že k tomuto materiálu vlastníte autorská práva nebo jste získali souhlas vlastníka autorských práv, a společnosti Allergan a dalším uživatelům našich webových stránek udělujete nevýhradní právo k zobrazování, kopírování, zveřejňování, distribuci, přenosu, tisku a používání těchto informací a dalších materiálů.

10. AUTORSKÁ PRÁVA NA WEBOVÝCH STRÁNKÁCH

Vlastníkem autorských práv k materiálům na těchto webových stránkách nebo držitelem příslušné licence je společnost Allergan a tyto materiály jsou chráněny právními předpisy České republiky o autorských právech, mezinárodními smlouvami o autorských právech a dalšími příslušnými právními předpisy o autorských právech a duševním vlastnictví. Jste oprávněni stáhnout si jednu kopii materiálu uvedeného na těchto webových stránkách na jeden počítač pouze pro osobní a nekomerční použití, nesmíte však odstranit žádnou ochrannou známku, žádné informace o autorských právech ani jiné upozornění ohledně vlastnictví. S výjimkou případů výslovně uvedených výše nesmí být žádná část tohoto dokumentu vykládána jako udělení jakékoli licence nebo jakéhokoli práva na základě jakýchkoli autorských práv společnosti Allergan.

11. OCHRANNÉ ZNÁMKY

Všechny názvy produktů, loga a služby, které se objevují na těchto webových stránkách a které jsou označeny symbolem ® či nebo které jsou uvedeny písmem odlišným od okolního textu, představují ochranné známky vlastněné nebo licencované společností Allergan nebo našimi přidruženými subjekty, s výjimkou případů, kdy je upozorněno na vlastnictví jiného subjektu. Používání těchto ochranných známek z vaší strany je zakázáno, s výjimkou případů, kdy je takové použití výslovně povoleno těmito podmínkami nebo zvláštním povolením uděleným písemně společností Allergan, popř. za účelem identifikace produktů nebo služeb společnosti Allergan. Pokud je na těchto webových stránkách zobrazena jakákoli ochranná známka, kterou nevlastníme, neznamená to, že její vlastník udělil společnosti Allergan jakoukoli licenci. Záměrem v takovýchto případech není porušení ochranné známky ani tvrzení, že vlastník ochranné známky propaguje produkty nebo služby společnosti Allergan. Stejně tak zobrazení ochranné známky ze strany společnosti Allergan nepředstavuje propagaci ani schválení vlastníka ochranné známky, jeho webových stránek či produktů a/nebo služeb ze strany společnosti Allergan.

12. DŮVĚRNOST A OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Vaše osobní údaje nebudou bez vašeho souhlasu poskytnuty třetím osobám, například agenturám zabývajícím se přímým marketingem. Společnost Allergan jedná v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů z roku 2019 a všemi dalšími platnými právními předpisy o ochraně osobních údajů a veškeré osobní údaje, které jsou dobrovolně poskytnuty společnosti Allergan prostřednictvím těchto webových stránek, zpracovává v souladu se zásadami ochrany osobních údajů. Viz zásady ochrany osobních údajů.

13. HYPERTEXTOVÉ ODKAZY

Hypertextové odkazy umožňují přístup na jiné webové stránky na internetu, které nejsou ve vlastnictví společnosti Allergan. Při poskytování těchto odkazů společnost Allergan v žádném ohledu nepropaguje obsah jakýchkoli jiných webových stránek, na něž dané webové stránky odkazují, ani za jakýkoli takový obsah nepřijímá odpovědnost. Společnost Allergan nenese žádnou odpovědnost za jakýkoli materiál odkazující na naše webové stránky, neboť tento materiál může být zavádějící, nepřesný, hanlivý, ohrožující či vulgární, popř. může být jiným způsobem v rozporu s příslušnými platnými předpisy.

14. UKONČENÍ PŘÍSTUPU NA WEBOVÉ STRÁNKY A JEJICH POUŽÍVÁNÍ

Váš přístup na tyto webové stránky a jejich používání, včetně jakéhokoli přístupu na webové stránky prostřednictvím hesla, může společnost Allergan kdykoli a z jakéhokoli důvodu nebo bez uvedení důvodu změnit, omezit nebo ukončit, a to prostřednictvím oznámení s okamžitou platností.

15. SALVÁTORSKÁ KLAUZULE

Pokud je některá část těchto podmínek z jakéhokoli důvodu prohlášena soudem s příslušnou jurisdikcí za neplatnou, není tím dotčena platnost zbývající části podmínek. Jakákoli taková zbývající část zůstává plně v platnosti a účinnosti, jako by byla neplatná část podmínek vyloučena.

16. ÚPRAVY

Společnost Allergan si vyhrazuje právo kdykoli a bez předchozího upozornění provést úpravu těchto webových stránek i podmínek jejich použití. Jakýmikoli takovými změnami jste vázáni, a proto je vaší povinností tyto webové stránky průběžně navštěvovat, a seznámit se tak s aktuálním zněním podmínek.

17. ROZHODNÉ PRÁVO A JURISDIKCE

Tyto webové stránky jsou provozovány dle zákonů a předpisů České republiky. V případě jakéhokoli sporu nebo nároku souvisejícího s používáním těchto webových stránek souhlasíte s jurisdikcí soudů České republiky. Cílovými adresáty těchto webových stránek jsou pouze obyvatelé České republiky, mohou však na ně vstupovat také uživatelé mimo Českou republiku.